O Stowarzyszeniu · Sobre Asociación


Stowarzyszenie Polsko–Argentyńskie zostało utworzone 17 lutego 2012 roku w Warszawie z inicjatywy grupy osób zainteresowanych współpracą polsko-argentyńską.

Organizacja będąca, w świetle ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszeniem zwykłym o celach  niezarobkowych,  nie prowadzącym działalności gospodarczej i nie posiadającym osobowości prawnej, została wpisana do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod poz. 1110.

Wśród członków – założycieli Stowarzyszenia, w liczbie 14 osób znaleźli się czynni i byli polscy dyplomaci oraz osoby zainteresowane współpracą polsko-argentyńską ze względów rodzinnych i zawodowych. Po założeniu Stowarzyszenia przystąpiło jeszcze do niego dalszych kilkanaście osób, w tym przedstawiciele środowiska artystycznego, tak, że obecnie liczy ono około 30 członków.

Stowarzyszenie ma siedzibę w Warszawie, a terenem jego działania jest obszar RP. Celem Stowarzyszenia jest rozwój stosunków polsko-argentyńskich, zwłaszcza w dziedzinie kultury i nauki, czemu ma służyć organizowanie imprez kulturalnych oraz rozwijanie współpracy z zainteresowanymi tą tematyką instytucjami polskimi i argentyńskimi.

Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest były ambasador w Argentynie, dr Eugeniusz Noworyta. Do prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia został powołany Zespół Organizacyjny z udziałem przedstawiciela, sekretarza Mieczysława Kowalskiego, skarbnika Mirosława Szkulteckiego oraz członków Zespołu: Soledad Krasickiej, Aliny Rządzińskiej i Iwony Skuriat. Zespół informuje na bieżąco wszystkich członków Stowarzyszenia o swej działalności i zaprasza zainteresowane osoby do udziału w zebraniach celem omówienia ich inicjatyw oraz wysłuchania opinii w odniesieniu do podejmowanych przedsięwzięć.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć we wszystkich formach jego działalności i zgłaszać, w tym zakresie, wnioski i postulaty zaś do ich obowiązków należy czynny udział w realizacji celów 

Stowarzyszenia i opłacanie składki członkowskiej, z których, wyłącznie, powstaje fundusz Stowarzyszenia przeznaczony na realizację jego statutowych celów. Członkami Stowarzyszenia są obywatele polscy i argentyńscy. Ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie do obywatelstwa członków takich organizacji.

W czasie dotychczasowej, kilkumiesięcznej, działalności Stowarzyszenie nawiązało współpracę z kilkoma polskimi instytucjami, a w szczególności z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Praga Południe i warszawskim Klubem Kultury Saskiej Kępy oraz Towarzystwem Polsko-Brazylijskim. Działalność Stowarzyszenia od początku wspiera Ambasada Argentyny w Polsce, a jej kierownik, Ambasador Gerardo Manuel Biritos został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia.
La Asociación Polaco-Argentina fue establecida el 17 de Febrero de 2012 por iniciativa de un grupo de personas interesadas en la cooperación polaco-argetina.

Desde el punto de vista de la ley, es una asociación nonprofit, no realiza la actividad económica. La Asociación Polaco-Argentina está inscrita en el registro de asociaciones comunes en la Agencia de Administración y Asuntos Civiles de la Ciudad Capital de Varsovia con el número 1110.

Entre los miembros - fundadores de la Asociación, en un grupo de 14 personas, se encontraron diplomáticos y ex diplomáticos polacos y las personas interesadas en la cooperación polaco-argetina por razones familiares y profesionales. Después de su creación, entre 10 a 20 personas más se incorporaron a la Asociación, entre ellos los representantes del medio artistico. La Asociación tiene en este momento alrededor de 30 miembros.

El área de actividad se extiende a Polonia con el sede en Varsovia. El objeto de la Asociación es el desarollo de las relaciones polaco-argentinas, especialmente en el campo de la cultura y la ciencia mediante la organización de eventos culturales y el desarollo de cooperación con las instituciones polacas i argentinas interesadas en este tema.

La Asociación representa ex embajador de Polonia en Argentina, dr Eugeniusz Noworyta. El Grupo Organizador estuvo formado para la gestión de los asuntos corrientes, con la participación del Representante, Mieczysław Kowalski - Secretario, Mirosław Szkultecki – Tesorero y los miembros: Soledad Krasicka, Alina Rządzińska y Iwona Skuriat. El Grupo informa a todos los miembros de la Asociación de sus actividades e invita a las personas interesadas a participar en las reuniones para discutir sus iniciativas y escuchar las opiniones acerca de los proyectos en realización.

Los miembros de la Asociación tienen derecho de participar en todas las formas de actividad, presentar sus iniciativas y postulados a este respeto, en cambio sus responsabilidades incluyen activa realización de objetivos de la Asociación y pagar las contribuciones con los cuales se crea el fondo de la Asociación para realizar los objetivos del estatuto. Los miembros de la Asociación son ciudadanos polacos y argentinos. La ley no impone ninguna restricción respecto a la nacionalidad de los miembros.

Durante los primeros meses de su actividad, la Asociación ha entablado relaciones con algunas instituciones polacas, particularmente con la Biblioteca Pública del Distrito de Praga Południe, Club Cultural de Saska Kępa y La Sociedad Polaco-Brasileña. Su actividad goza de respaldo de la Embajada Argentina y S.E. Embajador, Gerardo Manuel Biritos, es el miembro honorario de la Asociación.

Regulamin Stowarzyszenia Polsko–Argentyńskiego

I
Postanowienia ogólne


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polsko–Argentyńskie i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Eugeniusz Noworyta.
II

Cel i środki działania


 1. Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój stosunków polsko – argentyńskich.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie imprez kulturalnych
 • współpracę z instytucjami administracji publicznej i innymi polskimi organizacjami
 • sprzyjanie rozwojowi kontaktów z tymi instytucjami w Argentynie, które przyczyniają się do realizacji celu Stowarzyszenia
 • nieodpłatną działalność wydawniczą.
Przedstawiciel Stowarzyszenia
(Eugeniusz Noworyta)